Basinkomst

Nog skulle livet bli enklare för de äldre och för de sjuka …

Motion till riksdagen
2014/15:2526
av Annika Lillemets m.fl. (MP)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Utredning-om-garanterad-inkoms_H2022526/