Innehållssamlare

First Thai named chair of WTO’s dispute settlement body

Thai PBS English News -

Thai permanent representative to the World Trade Organization (WTO) and the World Intellectual Property Organization (WIPO) Ms Sunanta Kangvalkulkij has become the first Thai ever to be voted the new chair of the Dispute Settlement Body (DSB) of WTO.

She was unanimously voted by 164 member countries of WTO at the General Council meeting of WTO on March 7.

The DSB is made up of all member governments, usually represented by ambassadors or equivalent. Ms Sunanta will succeed Junichi Ihara, Japan’s representative in Geneva, who has been selected chairman of the WTO General Council.

According to WTO, the DSB has authority to establish dispute settlement panels, refer matters to arbitration, adopt panel, Appellate Body and arbitration reports, maintain surveillance over the implementation of recommendations and rulings contained in such reports, and authorize suspension of concessions in the event of non-compliance with those recommendations and rulings.

The immediate challenge of the WTO for the time being is the appointment of replacements to fill up the three vacancies in the 7-member Appellate Body. The selection process to pick the three replacements has bogged down due to the opposition of the US under Trump administration.

Nuntawan Sakuntanaga, Ministry of Commerce’s permanent-secretary, said the selection of Ms Sunanata reflected that international community’s trust in Thailand as dispute settlement is one of the most important’s missions of the WTO at the moment.

She said it was the first time in the WTO history that a Thai had been selected as the DBS chair.

The post First Thai named chair of WTO’s dispute settlement body appeared first on Thai PBS English News.

Tvåfrontskrig mot högerpopulism

Dagens Arena -

Otryggheten i dagens samhälle kan skapa en personlig protektionism hos människor. För att bekämpa den behövs både välfärdssatsningar och en kulturkamp för att vinna gehör för antirasism, feminism och hbtq-rättigheter.

Knappt en tredjedel av alla arbetslösa har rätt till a-kassa . Många uppfyller inte villkoren och andelen som inte ens är med i a-kassan har fortsatt att minska. Även sjukförsäkringen har urholkats, allt fler arbetstagare nekas sjukpenning.

Den försämrade tryggheten vid arbetslöshet och sjukdom gör utsatta människor ännu mer utsatta. Även de som har ett arbete, framför allt inom LO-yrkena, påverkas. Otryggheten förstärks av osäkra anställningar och en social deklassering, en upplevelse av att vara försummad och negligerad av det omgivande samhället.

Orsaken är inte sällan en oro för att välfärden ska svika. En annan faktor är förlorad status jämfört med andra, det som brukar kallas relativ social deprivation.

Dessa resonemang utgör en av kärnpunkterna i Anders Nilssons och Örjan Nyströms nya studie ”Högerpopulism och jämlikheten”, publicerad av LO:s Jämlikhetsutredning. Ett av Anders Nilsson och Örjan Nyström projekt är just att försöka förklara varför högerpopulistiska strömningar fått ett visst fäste i LO-grupperna, framföra allt bland privatanställda män.

Enligt Nilsson och Nyström är upplevelsen av förödmjukelse och social instängdhet högerpopulismens livsluft. När de offentliga välfärdsystemen inte levererar blir människor hänvisade till egna besparingar och personliga kontaktnät. Det kan skapa ett slags ”socialpsykologisk protektionism, där man sluter sig mot en hotfull omvärld och blickar misstänksamt åt sidorna”.

Nilsson och Nyström menar att jämlikheten har två dimensioner. En handlar om den materiella fördelningen och en annan om icke-ekonomiska aspekter som kön, etnicitet, sexuell identitet och funktionsnedsättning.

De materiella klyftorna har ökat främst för att de rika blivit ännu rikare, men också för att de som inte lönearbetar har halkat efter. Däremot, argumenterar Nilsson och Nyström, har Sverige under de senaste 50 åren flyttat fram positionerna när det gäller synen på jämställdhet, etnicitet och hbtq. Många av de attityder som då var en del av normaliteten framstår idag som ”främmande, motbjudande, skamliga och löjliga”. Det betyder förstås inte att segern är vunnen.

Mycket talar ändå för att SD kommer att få svårt att vinna ytterligare stöd från missnöjda LO-medlemmar.

Mycket talar ändå för att SD kommer att få svårt att vinna ytterligare stöd från missnöjda LO-medlemmar, även de som lockas av antietablissemang och kulturkonservatism. Orsaken är att SD så tydligt profilerat sig som ett skattesänkarparti som går i armkrok med den traditionella högern. SD stödjer Moderaternas förslag om att riva upp LAS och utgör tillsammans med Alliansen den politiska fronten för en marknadisering av välfärden. Den medicinen är svår att svälja för alla åsiktsströmningar inom LO.

I Sverige, Danmark, Norge och Finland är de högerpopulistiska partierna ungefär lika stora, mellan 15 och 20 procent, medan andelen utrikesfödda varierar från 17 procent av befolkningen i Sverige till sex procent i Finland och Norge och med Danmark på en position däremellan. Det finns med andra ord inte något enkelt samband mellan de högerpopulistiska partiernas styrka och andelen utrikesfödda.

För Nilsson och Nyström blir slutsatsen att högerpopulismen måste bekämpas på två fronter. Det är bara att hålla med:

För det första behövs en reformstrategi som stärker välfärdsystemet. De två författarna kallar en sådan politik för att ”sätta fakta på marken”. De pekar särskilt på en likvärdig skola och satsningar på vuxenutbildning, för att ge människor möjlighet att utveckla sin potential och slippa känslan av instängdhet.

Därför förordar de också en förstärkning av dagens pensionssystem, som skulle kunna förändra ”grundstämningen” i samhället. Nilsson och Nyström påminner om att det var arbetarrörelsens folkhemsbygge under 1930-talet som stängde dörren för nazism och fascism i Sverige.

För det andra behövs, menar Nilsson och Nyström, en kamp om ”människors tankar, rädslor, tillhörigheter och förhoppningar – en kulturkamp”. Det handlar om att försvara jämlikhetens andra dimension – om jämställdhet, antirasism och hbtq-rättigheter. De två författarna vänder sig mot att de två dimensionerna av jämlikhet ska ställas mot varandra. Häri finns också en kritik av klassiska marxister som ensidigt betonade den materiella aspekten av fördelningen och undervärderade behovet av feminism och en aktiv antirasism.

PS. Nilsson och Nyström kallar sin studie för essä. Det är också precis var den är. Inga stora slagord, utan en reflektion. Den borde läsas av alla aktiva inom arbetarrörelsen. Ladda ner den här!

Inlägget Tvåfrontskrig mot högerpopulism dök först upp på Dagens Arena.

Regeringen bör jobba mer för kortad arbetstid

Dagens Arena -

Pensionsöverenskommelsens förslag att vi ska arbeta mer har ännu inte klubbats. Det ger de två regeringspartierna S och MP möjlighet att lyfta frågan om kortare arbetstid för ökad jämlikhet, skriver tidigare regeringstjänsteman Christer Wretborn.

Strax före årsskiftet träffades en blocköverskridande överenskommelse om finansieringen av pensionssystemet.

Pensioner kan finansieras på olika sätt. De partier som ingick i överenskommelsen anser att det ska ske genom att vi arbetar längre. Överenskommelsens centrala inslag är att den lägsta åldern för att ta ut pension höjs i tre steg från nuvarande 61 år till 64 år 2026.

Det innebär att den totala arbetstiden kommer att öka. Är det rimligt? Varför ska vi arbeta mer?

Sedan början av 1950-talet har BNP i reala termer femdubblats enligt SCB. Det kanske inte går att räkna med samma snabba ökning av de totala resurserna också i framtiden men en fördubbling av BNP vart 30:e, 40:e år är en ganska återhållsam prognos.

En del av resursökningen har tagits ut i längre semestrar, ökad föräldraledighet m.m. men de ökade resurserna har i allt väsentligt tagits ut i ökad konsumtion. Det är nu längesedan några mer långtgående åtgärder för att minska arbetstiden genomförts.

Det är heller inte så att svenskarna inte arbetar. Vi har den högsta sysselsättningsgraden inom EU. Vi arbetar inte flest timmar men om vi jämför oss med tyskarna, som det numera är populärt att ha som referensram, arbetar vi i genomsnitt drygt 250 timmar mer per år enligt OECD.

Räknat på en arbetsvecka om 40 timmar innebär det att vi i genomsnitt arbetar över 6 veckor mer per år än tyskarna.

Räknat på en arbetsvecka om 40 timmar innebär det att vi i genomsnitt arbetar över 6 veckor mer per år än tyskarna. I dagarna träffade dessutom de tyska arbetsmarknadsparterna på industrins områden en uppgörelse som öppnar för möjligheten att ytterligare minska arbetstiden.

I de nordiska länderna arbetar finnarna ungefär lika mycket som vi medan den genomsnittliga arbetstiden i Norge och Danmark ligger närmare den tyska.

Den snabba resurstillväxten efter andra världskrigets slut har varit en förutsättning för utbyggnaden av välfärdssamhället och allmänt förbättrade levnadsvillkor. Till en början bidrog den också till ett mer jämlikt samhälle.

Men den tiden tycks nu vara förbi. Inkomst-och förmögenhetsskillnaderna har ökat drastiskt. Trots återkommande uppgifter om att klyftorna fortsätter att öka tycks politikerna sakna både intresse och förmåga att hantera frågan.

Tar vi istället ut en del av tillväxten i minskad arbetstid kan den riktas så att en större del av tillväxten tillfaller grupper som nu får en allt mindre del av resursutrymmet. Därigenom kan minskad arbetstid bidra till att motverka den skeva inkomst-och förmögenhetsfördelningen.

När fransmännen införde 35-timmars arbetsvecka på 1980-talet var det med bibehållen lön. Det var ett misstag som inte minst det franska socialistpartiet haft svårt att hantera.

I stället bör en del av det utrymme som tillväxten skapar tas ut i form av minskad arbetstid. En arbetstidsförkortning blir en process på lång tid men gör det möjligt att sänka arbetstiden för grupper med slitsamma arbeten och barnfamiljer men också att successivt minska den generella arbetstiden.

Det finns således starka argument för att åter föra upp arbetstiden på den politiska dagordningen. Det är i det perspektivet man bör se pensionsöverenskommelsen.

En förhandling handlar om att ge och ta. Så har det naturligtvis också varit i pensionsförhandlingarna.

Att finansiera ökade pensionskostnader med längre arbetstid har länge varit ett borgerligt krav. Vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet fått ut av förhandlingarna är mera oklart.

Att finansiera ökade pensionskostnader med längre arbetstid har länge varit ett borgerligt krav. Vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet fått ut av förhandlingarna är mera oklart. Det förefaller som arbetstidsfrågan överhuvudtaget inte varit en del av förhandlingen.

Beslutet om ett nytt pensionssystem har ännu inte tagits. Efter principöverenskommelsen kommer en rad

Överenskommelsen från i december är en principöverenskommelse.*

Det ger de två regeringspartierna möjlighet att nu ta ett initiativ i arbetstidsfrågan. Ett beslut om att vi ska arbeta längre upp i åldrarna måste balanseras med att den totala arbetstiden inte ökar. Det borde i själva verket ingen i pensionsgruppen ha något att invända mot.

Christer Wretborn är före detta ambassadör, regeringstjänsteman och regeringsutredare.

*Fotnot:  Eftersom decemberbeslutet om pensionerna är en principöverenskommelse kommer det under de närmaste 4–5 åren att tas en rad olika beslut och inte ett samlat beslut.

Inlägget Regeringen bör jobba mer för kortad arbetstid dök först upp på Dagens Arena.

Arbetsförmedlingen kritisk mot Försäkringskassan

Dagens Arena -

Arbetsförmedlingen riktar skarp kritik mot Försäkringskassan för att vara för hårda i sin bedömning av sjukpenning och tycker att de får ta emot människor som är för sjuka för att söka jobb. 

Försäkringskassan avslår allt fler fall av sjukpenning när de ska bedöma personers arbetsförmåga mot vad som är »normalt förekommande jobb« på hela arbetsmarknaden.

För att få sjukpenning krävs till en början att du är för sjuk för att klara ditt vanliga arbete, eller ett annat arbete hos din gamla arbetsgivare. Men efter 180 sjukdagar förutsätter fortsatt sjukpenning att du inte heller kan försörja dig genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt.

Sedan 2014 har antalet personer som går direkt från sjukskrivning till att söka jobb ökat med 450 procent. Något som nu fått Arbetsförmedlingen att regera.

Maria Kindahl, chef för avdelningen rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen flaggar för att myndigheten får ta emot människor som är för sjuka för att söka jobb.

– Vi ser att ett antal av de som kommer till oss inte kan söka jobb, eller tillgodogöra sig våra åtgärder. Är man sjuk ska man få sjukpenning ifrån Försäkringskassan, säger hon till Ekot.

När den borgliga regeringen 2010 införde den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen strömmade det till människor till Arbetsförmedlingen, som hade betydande ohälsa. Enligt Maria Kindahl  är det något liknande som händer nu.

– 2010 såg vi att många människor kom till oss och hade en betydande ohälsa och man kom inte under ordnade former. Och idag ser vi en liknande utveckling. Det är oerhört allvarligt för den enskilde.

Grundproblemet är enligt Försäkringskassan att de båda myndigheterna bedömer arbetsförmåga på helt olika sätt.

–Försäkringskassan har en lagstiftning att förhålla sig till, precis som Arbetsförmedlingen måste följa lagstiftningen på sitt område. Försäkringskassan utgår ifrån normalt förekommande arbeten när vi gör bedömningar om arbetsförmåga, säger Lars-Åke Brattlund, försäkringsdirektör och chef för avdelningen för sjukförsäkring.

Han menar att orsaken till att allt fler människor går direkt från sjukskrivning till jobbsökande beror på att kvalitén på utredningarna har blivit bättre.

– Det har tillsatts pengar och vi har ökat kvalitén på utredningarna och då ser vi att det är många som med till exempel anpassningar avseende arbetstempo och arbetsuppgifter skulle kunna arbeta.

I november 2017 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att ta upp en överklagan rörande ett beslut från Försäkringskassan.

Tidningen Arbetet har berättat Ing-Britt Vikströms historia. Hur hon efter 40 år som affärsbiträde på Coop behövde sjukskriva sig för artros i händerna. Efter 180 dagar fick hon avslag på sin ansökan om sjukpenning.

Läkarintyget, som säger att hon inte klarar mer än halvtid i något arbete, var inte tillräckligt. Ing-Britt Vikström överklagade Försäkringskassans beslut och Förvaltningsrätten i Umeå gav henne rätt – hon skulle inte klara mer än halvtid i något annat, normalt arbete.

Fallet överklagades till Kammarrätten i Sundsvall – som gick på myndighetens linje. Nu ska alltså fallet tas upp i den högsta instansen Högsta förvaltningsdomstolen. Får Ing-Britt Vikström rätt kan fler som tidigare nekats sjukpenning få rätt till ersättning.

Men innan en dom eventuellt blir prejudicerande kräver Arbetsförmedlingen direkta insatser för att människor inte ska hamna mellan två myndigheter.

Arbetsförmedlingen kräver 84 miljoner extra om året de kommande tre åren för att kunna ta hand om de som trots sina hälsoproblem klarar av insatser och jobbsök.

Myndigheten anser också att regeringen måste ändra reglerna så att det blir enklare att flytta tillbaka personer till sjukförsäkringen om de inte klarar av att delta i arbetsförberedande insatser.

– Annars kommer det finnas människor som hamnar i utanförskap och behöver stöd från kommunen, säger Maria Kindahl, på Arbetsförmedlingen, till Ekot.

Socialminister, Annika strandhäll (S) säger till Ekot att myndigheterna har fått 800 miljoner för att se till att sjuka inte bollas mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

– Vi har gett dem goda förutsättningar för samarbete, och då måste de förstås, om så krävs, att växla upp det samarbetet och lösa situationen och se till att människor inte hamnar i kläm, säger socialministern.

Lars-Åke Brattlund på Försäkringskassan säger att myndigheterna generellt har ett gott samarbete.

– Myndigheterna måste ha ett gott samarbete för det är människor vi pratar om.

Inlägget Arbetsförmedlingen kritisk mot Försäkringskassan dök först upp på Dagens Arena.

Villagers rally against a couple for allegedly torturing two boys accused of theft

Thai PBS English News -

About 60 residents of a village in Chon Buri’s Phanat Nikhom district rallied at a temple in their community to protest against a couple who allegedly beat up two Hmong boys and tied them up to a big tree on temple’s ground to set an example to other children in the village that they should not steal from the others.

The protest followed a social media post in Facebook page of Mam Pho Dum showing two boys being tied to a tree with a caption explain that the boys were punished for stealing 200 baht from a couple.

The author of the post said he intervened telling the couple to stop beating the two boys and they obeyed him.

The protesters did not see the couple, Mr Panthat Chawanthana and his wife, Mrs Nee, but instead found their son who is a monk at the temple and vented their fury him. They also demanded that the couple be chased out of their community.

Police, military personnel and officials from the provincial social development and human security were dispatched to Wat Thung Hiang in Tambon Mon Nang to maintain peace and order.

The temple abbot was later invited for talk with representatives of the protesters.
Acting on behalf of the two victims, an official from the social development and human security lodged a complaint with Phanat Nikhom district police, accusing the couple of illegal detention and assault.

The two boys whose names were withheld were later taken to Ban Banglamung home for rehabilitation.

 

 

The post Villagers rally against a couple for allegedly torturing two boys accused of theft appeared first on Thai PBS English News.

Ministern: De låga kommunala pensionerna måste upp

Dagens Arena -

De ojämlika nivåerna på tjänstepensionen är ett problem, och höginkomsttagare i Sverige sticker ut med sina pensionsavsättningar. Det säger socialminister Annika Strandhäll (S) efter Dagens Arenas granskning.

Avsättningen till tjänstepension som arbetsgivaren sätter av varje månad varierar kraftigt mellan branscher. Dagens Arena har kunnat visa att medan personal i kommuner och landsting får grundnivån på 4,5 procent av lönen får vissa arbetare inom industrin och tjänstemän avsättningar på upp till det dubbla: 8–9 procent.

Efter granskningen svarar nu socialminister Annika Strandhäll (S) på hur hon ser på ojämlikheten inom tjänstepensionssystemet.

Hur ser du på att nivåerna på tjänstepensionerna är så olika stora i olika yrken och branscher, och att skillnaderna tycks öka? 

– För det första vill jag poängtera att tjänstepensionerna är parternas ansvar. Det är en viktig del av den svenska modellen. Samtidigt kan jag som minister med ansvar för pensionerna tycka att det Dagens Arena tar upp är problematiskt eftersom det är uppenbart att alla grupper på arbetsmarknaden inte har samma möjligheter att höja sina avsättningar. De långsiktiga konsekvenserna med ökande skillnader i slutlig pension är någonting vi behöver diskutera mer.

Har regeringen för avsikt att försöka förhindra en alltför stor spridning i nivå som avsätts i tjänstepension mellan olika yrken, och hur kan ni i så fall göra det? 

– Vi har ett helhetsansvar för pensionerna och det är av tydligt politiskt intresse att vanligt folk får goda och rimliga pensioner. Det allmänna pensionssystemet utgår ifrån att det finns en kompletterande tjänstepension som arbetsmarknadens parter ansvarar för. Tjänstepensionerna är en viktig del av den totala pensionen och är därför av stort politiskt intresse.

– Jag har stor respekt för parternas avtalsfrihet, men jag tycker ändå att vi behöver fundera över hur hela systemet fungerar och att de olika delarna hänger ihop. Av det skälet finns i pensionsöverenskommelsen från december också en del om att göra en översyn av avdragsreglerna för tjänstepension.

Planerar ni att göra något för att jämna ut de ojämlikheter i pensionsutfall som tjänstepensionen bidrar till?

– Den slutliga pensionen bestäms av många olika faktorer. Den viktigaste är hur mycket du har arbetat, men tjänstepensionsavtalens utformning påverkar också. Grundskyddet i pensionssystemet är ett sätt att jämna ut skillnader. Vi vet att det alltid kommer finnas människor som av olika anledningar får låg pension. För dem måste det finnas en grundtrygghet i form av bland annat garantipension och bostadstillägg. Det är vårt sätt att garantera att även de med låga pensioner ska få en dräglig tillvaro.

Det Dagens Arena tar upp är problematiskt eftersom det är uppenbart att alla grupper på arbetsmarknaden inte har samma möjligheter att höja sina avsättningar.

Vilket ansvar har arbetsmarknadens parter när det gäller tjänstepensionen, till exempel dess utformning och nivå? 

– Arbetsmarknadens parter har huvudansvaret för tjänstepensionerna. Samtidigt måste det allmänna pensionssystemet fungera bra tillsammans med tjänstepensionen. För dagens eller framtidens pensionär spelar det inte så stor roll varifrån pensionen kommer, oftast ser man bara totalbeloppet. Poängen med det råd som Pensionsgruppen har knutit till genomförandet av pensionsöverenskommelsen är därför att se till att vi gemensamt arbetar för trygga pensioner och en hållbar arbetsmarknad.

Sveriges förmodligen största arbetsgivare, SKL, har i dag ingen flexpension eller andra extra avsättningar till tjänstepension utöver grundnivån på 4,5 procent. Det här pekas ut som en av de största orsakerna till ojämlikhet inom tjänstepensionssystemet av Inspektionen för socialförsäkringen.

– Det är uppenbart att det är just inom den kommunala sektorn som många, inte minst kvinnor, riskerar låga pensioner. Det beror bland annat på deras löneläge, men även deltidsarbete och höga sjuktal. Här måste vi samlat göra väldigt mycket mer. Inte minst för att bättre ta hand om välfärdens personal och svara upp mot de kompetensutmaningar som den offentliga sektorn står inför. Men vi behöver även höja pensionerna och då behöver vi fundera kring nivån på avsättningarna, både till tjänstepensionen och det allmänna pensionssystemet.

Är det motiverat att avsättningen i grundavtalen SAF-LO och ITP på 4,5 procent av lönen höjs till 30 procent för inkomster över 7,5 prisbasbelopp = ca 39 000 kronor i dagens penningvärde? 

– Det här är en fråga för parterna, men samtidigt kan vi konstatera att Sverige står ut internationellt med högre pensionsavsättningar för dem med höga inkomster. Det får stora konsekvenser och ökar även skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner eftersom det är långt fler män som har en pension över 40 000 kronor.

Läs också:

Kvinnor är tjänstepensionens förlorare

En miljon SKL-anställda halkar efter

Låg lön kan ge hög pension  om avtalet är bra

Inlägget Ministern: De låga kommunala pensionerna måste upp dök först upp på Dagens Arena.

PDRC core leaders to challenge prosecutors’ authority to file blanket charges against them to Constitutional Court

Thai PBS English News -

Core members of the People’s Democratic Reform Committee (PDRC) who led the mass protests against the Yingluck administration in 2014 plan to challenge the prosecutors’ authority to indict them with multiple criminal charges related to the protests claiming that the Constitutional Court has already ruled that the protests were legal.

Led by Mr Suthep Thuagsuban, former PDRC leader who is now chairman of the PDRC Foundation, the former PDRC core members showed up at the Criminal Court on Monday as appointed by the court to examine the evidences related to the 2014 mass protests against the Yingluck government.

Among them were Phra Buddha Issara, abbot of Wat Or Noi in Nakhon Pathom, TV commentator Ms Anchalee Paireerat, former National Security Council chief Thawil Pliensri, lecturer Kaewsan Atibodhi, businessman Sathit Segal and former labour leader Somsak Kosaisook.

The defendants’ lawyers told the court that the defendants were indicated with blanket charges ranging from rebellion, supporting of rebellion, treason, and illegal encroachment of government premises among others by the public prosecutors without being specific about the offences allegedly committed by individual defendants, when and where the offences were allegedly committed.

The lawyers noted that some of the defendants only joined the protests at the protest stage and never trespassed on government premises but were charged with illegal encroachment of government premises.

Phra Buddha Isara asked the Criminal Court to proceed with Section 212 of the Constitution by referring to the Constitution Court their petition challenging the prosecutors’ authority to indict them with criminal charges after the charter court had already ruled the protests as legitimate and peaceful.

The abbot also asked the court to order the prosecutors to clearly specify the offences allegedly committed by each individual defendant.

The prosecutors had asked for the postponement of the examination of the evidences claiming that they had a huge load of evidences to peruse, but this was objected by the defendants.

The court, however, asked the two sides to return to the court on June 25 for the examination of evidences.

 

The post PDRC core leaders to challenge prosecutors’ authority to file blanket charges against them to Constitutional Court appeared first on Thai PBS English News.

Välkommen Jenny

Dagens Arena -

Jenny Nguyen, som till vardags läser en master i juridik på Lund universitet, gästar Dagens Arena som en del av Aftonbladets ledarskribentskola, ledarskriv. Hon kommer vara en del av redaktionen tills veckan efter påsk. 

– Det känns jättekul. Jag har testat på politiskt skrivande tidigare, men vill få mer verktyg och positionera mig själv lite mer i sammanhanget.

Vilka frågor ligger dig extra varmt om hjärtat? 

– Asyl- och migrationspolitik. Jag tror att vi måste börja prata om frågan på EU-nivå. Som det ser ut i dag är det så lite insyn in i EU. Det är svårt för oss aktivister att nå ut och nå fram. Jag önskar ett långsiktigt och större perspektiv kring frågorna.

Jenny kommer skriva opinionsmaterial på Dagens Arenas blogg ett par gånger i veckan.

Inlägget Välkommen Jenny dök först upp på Dagens Arena.

Nok Air’s flight schedules to be revised to reflect the availability of planes available

Thai PBS English News -

The Civil Aviation Authority of Thailand is to revise the flight schedules of Nok Air airline as of end of March until October to make sure that the number of flights match with the number of its aircraft on service to resolve the problem of flight delays which have, recently, drawn widespread complaints and criticism in the social media.

The delays were partly blamed on the fact that the airline has many flight routes and flights that its available planes cannot be rotated in time to serve some of the flights, causing flight delays which last several hours at a time and the problem was continuously repeated.

Besides, the flight delays problem was caused by planes due for maintenance or to be returned to the leaser as most of Nok Air’s planes were leased.

On top of that, it was reported that Nok Air must submit its new business plan regarding aircraft fleet, flight routes and pilots, loss-ridden routes and how to deal with the problem to the Civil Aviation Authority of Thailand for consideration.

Inspectors from the department, at the end of this month, will check Nok Air’s aircraft maintenance standard and qualifications of the pilots to determine whether they strictly follow the manuals or not.

Meanwhile, Nok Air CEO Piya Yodmanee admitted that, of late, there were flight delay problem and officials concerned did not perform good enough to explain the problem to passengers.

In the short-term, he said he would meet with officials concerned for discussion on how to deal with passengers to their satisfaction and understanding in case of flight delay and to compensate them in case they want to return their tickets or cancel their flights.

In the longer term, he said aircraft management had to be improved while maintenance plan must correspond with flight plan so that it won’t impact on flight schedules.

 

The post Nok Air’s flight schedules to be revised to reflect the availability of planes available appeared first on Thai PBS English News.

The Case for Compassion

Randy Gage -

A lot of people fear compassion.  They look at all the suffering, injustice, and hardship in the world, and are afraid that if they allow themselves to experience compassion, it will overwhelm them.

I get that. It’s easy to start thinking you have enough issues of your own to deal with, and think you don’t have any energy leftover for this additional suffering. Even if you don’t watch the news, your Facebook and Twitter feed will send you such a steady diet of tragedies, calamities and heartbreak, it can seem that the world is falling apart.

But I would argue that closing yourself off in defense, is an immense mistake…

It’s true that when you empathize with someone experiencing hardship, you do feel some mental discomfort.  You “share” their pain with them in a sense.  But consciously doing this takes courage, and exercising that courage sends a very positive message to your self-esteem.  And here’s the real bonus…

The first beneficiary of showing compassion is always yourself.

-RG

The post The Case for Compassion appeared first on Randy Gage.

49 centres for the destitutes and 4 cooperatives involved in cheating the poor

Thai PBS English News -

Four self-help cooperatives and 49 provincial centres for the protection of the destitute people have been found by anti-graft investigators to have cheated fund that should have gone to the poor and destitute people.

Lt-Col Kornthip Darote, secretary-general of the Public Sector Anti-Corruption Commission, disclosed today (Monday) that, so far, investors had found evidence of corruption at the centres for the destitute people in 49 provinces namely Khon Kaen, Chiang Mai, Bung Karn, Nong Khai, Surat Thani, Trat, Nan, Sra Keao, Udon Thani,, Saraburi, Ayutthaya, Krabi, Trang, Roi-et, Yala, Phatthalung, Chumporn, Surin, Ang Thong, Phitsanuloke, Chaiyaphum, Buri Ram, Songkhla, Narathiwat, Maha Sarakham, Lamphun, Nakhon Ratchasima, Amnart Charoen, Yasothorn, Ubon Ratchathani, Nakhon Phanom, Kalasin, Phichit, Ratchaburi, Nakhon Pathom, Muk Daharn, Lampang, Chiang Rai, Mae Hong Son, Tak, Uthai Thani, Satun, Lop Buri, Nong Bua Lamphu, Si Sa Ket, Kamphaeng Phet, Phang-nga, Sakhon Nakhon and Chanthaburi.

Huay Luang and Chiang Pin self-help cooperatives in Udon Thani, Ubonrat self-help cooperative in Khon Kaen and Southern Development cooperative were also found to be tainted with corruption.

Lt-Col Kornthip said he expected the masterminds of the plunder of fund meant for the destitute people to be exposed at the end of this month.

 

The post 49 centres for the destitutes and 4 cooperatives involved in cheating the poor appeared first on Thai PBS English News.

About 100 WWII bombs found at a construction site on Rajvithi road

Thai PBS English News -

About 100 dummy bombs from the Second World War era were found at a construction site on Rajvithi road not far away from Krung Thon bridge on Monday.

Police were alerted about the finding of the bombs by a supervisor at the construction site and a team of explosive ordnance disposal officials was rushed to the scene for examination.

Pol Col Kamthorn Ouicharoen, superintendent of EOD of Metropolitan Police Bureau, said that there were altogether 98 dummy bombs of BDU-33 type each weighing 25 pounds and 1.5 feet long and five training rockets.

Initial checks of all the bombs show they are out of order, he added.

Pol Gen Srivara Rangsibrahmanakul, the deputy national police chief, made a field inspection at the scene in the morning. A press conference was scheduled in the afternoon.

Defence Ministry spokesman Maj-Gen Kongcheep Tantravanich said he had not received a report abouto the bomb yet, but had instructed the Air Force Ordnance Department to coordinate with police EOD to examine the area where the bombs were found and to make sure that they are safe.

He noted that the area and its surroundings were targets for air raids during the Second World War and it was possible that many bombs were dropped there and were not properly retrieved over the years since the end of the war.

He, however, said that the matter would be discussed at a meeting of the Defence Ministry this afternoon.

 

The post About 100 WWII bombs found at a construction site on Rajvithi road appeared first on Thai PBS English News.

Energy 101

DrMatt -

What is energy? Is it real? You may be surprised to learn that energy is everywhere and in everything. For more information go to www.nlp.com
Music: “Reach for Success” by Scott Holmes http://www.scottholmesmusic.uk/

A senior public health official says dog’s tax is just an idea

Thai PBS English News -

Public health permanent secretary Dr Jedsada Chokdamrongsuk clarified today (Monday) that the Public Health Ministry has no authority to oversee pet dogs and cats and that his talk about imposing tax on the raising of dogs and cats was just an idea.

He said that there are now several agencies which are now responsible for rabies infection among dogs and cats and, in his opinion, different measures must be undertaken simultaneously to deal effectively with rabies.

Imposing some forms of tax on owner of a dog, said Dr Jedsada, was just an example that was put into practice in some countries, which requires a dog owner to register his/her dog with authorities concerned and tax is imposed for the third dog that he/she owns.

But there is no such law in Thailand, he said as he suggested dog or cat owners to have their pets vaccinated.

According to the Public Health Ministry, six people have died this year from rabies.

Meanwhile, the spokesman of agricultural and cooperatives,   Mr Sorawit Thaneeto, said there must be a public hearing for all stakeholders to voice their opinions if tax is to be actually imposed on dog or cat owners.

He pointed out that problem regarding stray dogs and cats has been on the rise and, so far, and there is no law designating any authority to be in charge of the problem.

However, he said that the problem should be treated as a national agenda and it should be proposed to the National Legislative Assembly so that a bill could be initiated for consideration in the assembly.

An online public hearing is being conducted to gauge public opinions about a bill to control pet dogs and cats to be followed by a public hearing to be held at the National Legislative Assembly on March 28.

Essentially, the bill will require owner of a pet dog or cat to register the animals with authorities concerned, failing that the owner or owners will be fined, but there will not be a dog’s tax or cat’s tax, said Dr Sorawit.

 

The post A senior public health official says dog’s tax is just an idea appeared first on Thai PBS English News.

Two wildlife sanctuaries in Cambodia wiped out due to illegal logging and land grabbing

Thai PBS English News -

Two protected wildlife sanctuaries in Cambodia’s Kratie, Battambang and Banteay Meanchey provinces have been dissolved under a Royal decree after they were virtually stripped of their forest cover by poachers for timber and land, according to Phnom Penh Post Online on Monday.

The Royal decree, dated February 22, was posted on the Environment Ministry’s official Facebook page on Thursday.

It announces the dissolution of Snuol wildlife sanctuary in Kratie and Roneam Daun Sam wildlife sanctuary in Battambang and Banteay Meanchey provinces.

Established in 1993, the Snoul sanctuary covers 75,000 hectares while the Roneam Daun Sam, established in 2003, covers 39,961 hectares.

Chhay Duong Savuth, the environment chief of Kratie province, said the Snuol sanctuary has been completely lost, the forest cleared and land grabbed by the people.

However, it was reported that the government has granted thousands of hectares to companies in the form of economic land concessions for rubber plantations inside the sanctuaries and the area has been beset with illegal logging over the years.

Duong Savuth admitted that protecting the Snoul sanctuary was difficult due to lack of rangers and people clearing the land defying authorities.

Battambang’s environment chief Kott Boran blamed population increase for the loss of Roneam Daun Sam wildlife sanctuary.

But Seng Sokheng of the Community Peace Building Network put the blame on the government, saying that land inside the sanctuaries was granted to private companies and the forest was also cleared for private ownership.

“We think the government should replant trees instead of converting these areas for agri business because it will make the public hopeless,” he said.

 

The post Two wildlife sanctuaries in Cambodia wiped out due to illegal logging and land grabbing appeared first on Thai PBS English News.

Kommunal: Förskolan kan behöva lag om bemanning

Dagens Arena -

Kommunals ordförande öppnar för att riksdagen kan behöva lagstifta om lägsta bemanning på förskolor. I dag presenteras även ett upprop från 19 000 förskoleanställda.

Det är efter att fackförbundet Kommunal gjorde en medlemsundersökning om förhållandena på landets förskolor som 65 procent uppgav att bemanningen är bristfällig en gång varje vecka eller mer.

Det finns i dag riktlinjer från Skolverket för hur många barn per anställda som ska finnas i förskolan, men många kommuner och förskolor följer inte de riktlinjerna, menar Tobias Baudin, ordförande för Kommunal.

Han säger till Sveriges Radio Ekot att det måste ske en förbättring av arbetsmiljön på förskolorna och att förbundet inte är främmande för att det behövs regleras i lag – för att komma åt bekymren.

– Man måste bemanna efter hur många barn som finns inne på förskolan och hur pass arbetstyngt jobbet är. Och vi stänger inte dörren för att långsiktigt verka för att man ska införa lagkrav i sådana fall, om det inte sker en förbättring, Tobias Baudin till Ekot.

30 procent av medlemmarna inom förskolan uppgav att underbemanningen resulterade i att det uppstod risk för barnen någon gång per vecka.

I dag publiceras även ett förskoleupprop som kommer lämnas över till utbildningsdepartementet och alla kommuner.

Syftet med uppropet är att skapa förändring för både barnen och personalen. Gruppen som har samlat 19 000 medlemmar beskriver förskolan som ett »sjunkande skepp«. På två månader har 1500 berättelser samlats in.

Tillsammans målar de upp bilden av att tids- och personalbrist leder till nedkissade blöjor som inte byts, tröst och kramar som uteblir och lokaler som inte hinns hållas efter.

– Det var en berättelse om en kvinna som öppnade sin förskola 06.30, det ringer en kollega och säger att hon vabbar, nästa kollega ringer och säger att hon är sjuk. Så att hon var själv med 19 barn i två timmar. Hon fick inte tag på någon vikarie, hon fick inte tag på någon förskolechef. När hon väl fick tag på chefen så sa hon att det där, det löser ju ni, säger förskolepedagog Rose-Marie Andersson till Ekot.

Personalbehovet inom förskolan kommer att öka inom förskolan eftersom barnkullarna växer. De närmaste fem–sex åren behövs ytterligare 11 000 tjänster tillsättas, enligt Skolverkets senaste rapport.

Enligt Tobias Baudin råder det också stor brist på utbildade barnskötare.

– Bara i år så behöver det anställas 2 300 barnskötare. Så fler måste välja att söka sig till barnskötaryrket och förskolläraryrket. Då handlar det om att förbättra arbetsvillkoren, säger han till Ekot.

Läs mer: Så mörkar kommunerna välfärdens kostnader

Inlägget Kommunal: Förskolan kan behöva lag om bemanning dök först upp på Dagens Arena.

Rabies claims another life, bringing death toll to six

Thai PBS English News -

Rabies has claimed another life in Buriram province on Sunday, bringing death toll to six this year.

According to the Ministry of Public Health, the latest victim to rabies was a patient in Buriram who died yesterday.

It said rabies outbreak now spreads in 24 provinces since January this year.

They include Bangkok, Surin, Chonburi, Samut Prakan, Chachoengsao, Nan, Buriram, Ubon Ratchathani, Chiang Rai, Roi Et, Songkhla, Rayong, Tak and Srisaket.

Rabies outbreak in 13 provinces claimed 14 lives last year, up from 11 in 2016.

The post Rabies claims another life, bringing death toll to six appeared first on Thai PBS English News.

Health ministry blames irresponsible owners of cats and dogs for the spread of rabies

Thai PBS English News -

The Ministry of Public Health yesterday blamed the spread of rabies in the country on irresponsible pet owners and called on the state to have a law to tax, penalise those who don’t take care but abandon unwanted cats and dogs.

Dr Jessada Chokdamrongsook, the ministry’s permanent sectetary, dismissed earlier reports suggesting substandard vaccines as a cause of the spread of the deadly disease.

He said all the substandard vaccines had been destroyed.

Instead he said the spread was caused by the negligence of the pet owners.

He said there are about 10 million cats and dogs and they were the cause of the spread because of the irresponsible owners.

He said these owners didn’t take care of their pets, didn’t vaccinate them, and abandoned the unwanted pets.

He said most rabies death cases were bitten by own cats and dogs.

Therefore he said he would like to propose the government to promulgate a law to tax and penalize irresponsible owners for the abandonment of unwanted pets.

Agricultural and cooperative minister Kritsada Boonrat said the substandard vaccines were produced three years ago and they had been destroyed, and replaced for use since 2017.

He said the ministry was cooperating with the Interior Ministry’s Local Administration Department to notify local administration organisation officials that they could now spend their own budget to procure rabies vaccines and help vaccine to over a million puppies and dogs to stop the spread.

The post Health ministry blames irresponsible owners of cats and dogs for the spread of rabies appeared first on Thai PBS English News.

Summer storms expected in Northeast, North, East, and Bangkok this week

Thai PBS English News -

The Meteorological Department on Monday (Mar 19) reissued a warning of summer storms that is expected to hit the country’s upper region from tomorrow until Friday. Bangkok will also be affected by summer storms from Wednesday.

In the fourth announcement, it said thunderstorms will come with gusty winds, hails in some areas and lightning strikes.

It said the country’s northeastern region will be hit first by summer storms from tomorrow, and followed by the eastern region the next day.

Bangkok and its surrounding provinces, the central and northern regions are expected to be hit by the storms, starting Wednesday.

During the storms that come with rains, gusty winds and lightnings, it advised people to keep off outdoor activities, or taking shelters under big trees and billboards.

For farmers, they were warned to prepare for damages that could be caused by the storms to their crops.

The Meteorological Department said the expected summer storms are expected from another round of high pressure system that is moving down from China and is blanketing the country’s northeastern and eastern regions first.

Affected provinces are as follow:

March 20-21:

Northeast: Loei, Nongbua Lamphu, Nong Khai, Udon Thani, Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Mukdahan, Khon Kaen, Chaiyaphum, Nakhon Ratchasima, Maha Sarakham, Kalasin, Roi Et, Yasothon, Amnart Charoen and Ubon Ratchathani.

East: Nakhon Nayok, Prachin Buri, Sa Kaeo, Chachoengsao and Chon Buri

Central: Nakhon Sawan, Lop Buri, Saraburi, Uthai Thani, Chai Nat, Sing Buri, Ang Thong and Phra Nakhon Si Ayutthaya including Bangkok and its vicinity.

March 22-23:

Northeast: Loei, Nongbua Lamphu, Khon Kaen, Chaiyaphum, Nakhon Ratchasima, Buriram, Surin, Si Sa Ket and Ubon Ratchathani.

North: Chiang Mai, Chiang Rai, Phayao, Phrae, Nan, Lamphun, Lampang, Tak, Sukhothai, Uttaradit, Phitsanulok, Kamphaengphet, Phichit and Phetchabun

Central: Nakhon Sawan, Lop Buri, Saraburi, Uthai Thani, Chai Nat, Sing Buri, Ang Thong, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Suphang Buri, Kanchanaburi and Ratchaburi including Bangkok and its vicinity.

East: Nakhon Nayok, Prachin Buri, Sa Kaeo, Chachoengsao, Chon Buri, Rayong, Chanthaburi and Trat.

The post Summer storms expected in Northeast, North, East, and Bangkok this week appeared first on Thai PBS English News.

Duterte urges other countries to quit ICC

Thai PBS English News -

President Rodrigo Duterte has urged other nations to follow in the footstep of the Philippines to quit the International Court of Justice, The Manila Times Online reported on Monday(Mar 19).

“I said withdraw simply because to announce to the world, and I will convince everybody now who is under the treaty: get out, get out. It is rude,” he told graduates of the Philippine Military Academy on Sunday.

“It’s not a document that was prepared by anybody. It’s an EU-sponsored treaty,” said Duterte as he criticized the ICC for allegedly going after “blacks”.

“These stupid members of the EU, they passed (the Rome Statute). You know why? They are doing it in the atonement for their sins. They are pardoned for the many years of brutality that they inflicted. In the Middle East, they took so much of the oil, they increased their productivity and made the country rich, while leaving the poor Arabs to fight against one another,” he added.

ICC announced in February it was launching a preliminary examination of Duterte’s war on drugs that has prompted international concern. Police claimed that about 4,000 drug suspects have been killed – mostly for resisting police arrests while rights groups claimed that the actual death toll could be three times higher.

Duterte on Sunday insisted that the ICC could not prosecute him since the treaty was not published locally in violation of domestic laws.

He said that ICC was part of the efforts of “white idiots in the EU” to atone for wrongdoings in Africa and the Middle East.

 

The post Duterte urges other countries to quit ICC appeared first on Thai PBS English News.

Sidor

Subscribe to Klas Elowsson innehållssamlare